Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Krakowskiego Chóru Dziewczęcego

Zarząd Stowarzyszenia

Małgorzata Chyła – Prezes
malgorzata.chyla@amuz.krakow.pl

Wojciech Zalewa – Wiceprezes
wojciech.zalewa@gmail.com

REGON: 381610660

NIP: 6793176397

NR KONTA:

 

 

REGULAMIN
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KRAKOWSKIEGO CHÓRU DZIEWCZĘCEGO
– TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 20.08.2018

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Przyjaciół Krakowskiego Chóru Dziewczęcego zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. Dokładny adres: ul. Wysłouchów 1a/17,
30-611 Kraków
2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z przepisami miejscowego prawa.
3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 3
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw oraz ustalać wynagrodzenie dla muzyków-artystów współpracujących z Chórem.

Rozdział 2
Cele i formy działania

§ 4
Celem Stowarzyszenia jest czynna i finansowa pomoc w rozwijaniu talentów muzycznych młodzieży oraz propagowanie wszelkich inicjatyw artystycznych Krakowskiego Chóru Dziewczęcego.

§ 5
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
• wspieranie kształcenia muzycznego młodzieży,
• pomoc w popularyzacji działalności artystycznej Chóru,
• pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Chóru,
• organizację warsztatów muzycznych, obozów, wyjazdów koncertowych,
• współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi, oświatowymi, kościelnymi, instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, firmami i osobami prywatnymi,
• wydawanie materiałów reklamowych, plakatów koncertowych i folderów Chóru,
• sporządzanie opracowań multimedialnych,
• inne działania sprzyjające rozwojowi Chóru, zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia,
• zakup materiałów biurowych, nut, ksero materiałów nutowych, strojów koncertowych i innych ubrań chórowych, wyposażenia muzycznego (pulpity, instrumenty itp.).

§ 6
Stowarzyszenie mając na uwadze realizację swoich celów statutowych może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

Rozdział 3
Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 7
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, który złoży deklarację członkowską. Członkiem Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy na zasadach jak w ust. 1.
3. Członkiem honorowym może być osoba mająca szczególne zasługi dla Chóru. Nadawanie godności członka honorowego następuje na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 8
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
• rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
• wykluczenie przez Zarząd za działalność sprzeczną z Regulaminem oraz uchwałami Stowarzyszenia.

§ 9
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
• dbać o dobre imię Stowarzyszenia i Chóru,
• zabiegać o popularyzację działań artystycznych Chóru,
• realizować cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są regularnie opłacać składki.

§ 10
Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 11
Władzami Stowarzyszenia są:
• Zarząd
• Komisja Rewizyjna
§ 12
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 (trzy) lata.
§ 13
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.
§ 14

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obrad.
3. W Walnym Zebraniu, w pierwszym terminie, winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 15 minut później tego samego dnia, można skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
• uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
• uchwalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
• udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
• wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
• uchwalanie zmian Regulaminu Stowarzyszenia,
• podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
• podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
• rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
• rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu
• nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.

6. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 15
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu dokonując wyboru Prezesa oraz Wiceprezesa
3. Do kompetencji Zarządu należy:
• przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
• podejmowanie uchwał o nabywaniu i utracie członkostwa,
• kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
• zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
• ustalanie wysokości składek członkowskich,
• wykreślanie członków za nie opłacanie składek członkowskich,
• opracowywanie planów działania Stowarzyszenia, w tym planów realizacji budżetu Stowarzyszenia,
• składanie sprawozdań z bieżącej działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu.

4. Zarząd może powoływać poszczególne osoby do realizacji określonych zadań.

§ 16
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes działający samodzielnie.
3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes działający samodzielnie lub Wiceprezes działający za wiedzą i zgodą Prezesa.

§ 17
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu dokonując wyboru ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
• kontrola co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem finansów,
• składanie wniosków dotyczących absolutorium na Walnym Zebraniu,
• występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
• kontrola wpłacania składek członkowskich.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności Przewodniczącego.

§ 18
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział (z głosem doradczym) w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, a także występować do tego organu z wnioskiem pokontrolnym.

§ 19
W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej poniżej 2 członków, Komisja Rewizyjna składa wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków w celu uzupełnienia składu organu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 20
1. Majątek ruchomy i nieruchomy stanowią wszystkie rzeczy zakupione z funduszy Stowarzyszenia (instrumenty, nuty, biblioteka, garderoba koncertowa, pulpity, podesty, artykuły biurowe, ksero itp.)
2. Majątkiem Stowarzyszenia rozporządza Zarząd.
3. Majątek Stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji przechodzi w pierwszej kolejności na własność Chóru.
§ 21
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
• składki członkowskie,
• darowizny, spadki i zapisy,
• dochody z własnej działalności
• dochody z ofiarności publicznej,
• dochody z fundacji i z tytułu przynależności do innych organizacji,
• dotacje,
• dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 21
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia powołując Komisję Likwidacyjną.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.